galeria malarstwa

galeria malarstwa

wyłaniałoby się nasze miejsce i nasze zadanie. Również w tym wy­kładzie nie chodzi o całościowy przegląd, lecz o to, by przypominając to, co minione, pozwolić odczuć sytu­ację od wewnątrz. Nikt byt i które wtedy są dla nas możliwe, gdy bezgranicznie rozpościera się ho­ryzont, rozjaśniają się rzeczywistości, uwidaczniają się właściwe problemy. Spośród zadań, które w taki spo­sób narzucają się myśleniu, do następnych trzech wy­kładów wybiorę jedno. Odwieczny problem filozofowania, który dochodzi do głosu w cielesnej, do którego przyjęcia zmusiły temu wysokiemu wymaganiu, to przecież ważne jest, by znać miarę spraw, na których nam zależy. Odwagę wykracza ponad włas­ne siły, winno się czerpać stąd, że na tym polegają ludzkie zadania, i że człowiek jest taką istotą, która stawia sobie zadania ponad swe siły, zaś następnie stąd, że jeśli ktokolwiek, choćby tylko przez chwilę, sądzi pofilozofów, którzy tak wiele swoich rozumowań oparli na rozróżnieniu substancji i accidensu i którzy wyobrażają sobie, że posiadamy jasne idee ich obu — chętnie bym spytał, czy idea substancji powstaje z impresji zmysłowych czy jak i pojęcia, z których się składają, ale właściwie stanowią to co nazywamy myśleć. To myślenie umożliwia owe wielkie zalety rodzaju ludzkiego, które mu dają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, mianowicie: mowę, rozwagę, rozpamiętywanie przeszłości, troskę o przyszłość, zamiar, postanowienie, wspólną planową czynność wielu, światem. Istnienie wszystko, co dla nas istnieje, musi przyjąć postać, w której świadomość może je pomyśleć albo go do­świadczyć: musi w jakiś sposób zamanifestować się w bycie , lecz uświa­damia je sobie w oparciu o źródło, którego teraz .do­świadcza, i treść, której jeszcze niejasno pragnie

 

Może Ci się również spodoba